Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU AGNEJSPERKY

Článek 1. 

Úvodní ustanovení.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

1. IČ: 04915151 (dále jen prodávající)prostřednictvím internetového portálu www.agnejsperky.cz poskytuje svým zákazníkům služby spočívající v poradenství a prodeji klenotnického sortimentu zásilkovým způsobem.

2. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

3. Informace nacházející se na těchto internetových stránkách slouží pouze k všeobecným informacím.

4. Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek je distribuováno zboží do zemí Evropské unie.

Článek 2.

Předmět smlouvy.

1. Předmětem kupní smlouvy je sortiment šperků nabízenými na internetových stránkách www.agnejsperky.cz a výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. (viz. článek 3.).

2. Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná.

3. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům (kupujícím) dodávat:

4. Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle učiněné objednávky vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, EU.
5. Výrobek je opatřen popiskem, který je dodáván spolu s každým jednotlivým balením.

6. Prodávající zabezpečí balení a přepravu zásilek objednateli způsobem, který zajistí zachování jakosti výrobků.

Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy.

1. Prodávající dodá zboží na základě řádně provedené a úplné elektronické objednávky a specifikace zákazníka, které se provádí vyplněním formuláře na internetu na stránkách prodávajícího nebo telefonicky.

2. Ti zákazníci, kteří se zaregistrují na adrese www.agnejspeky.cz, budou zařazeni do seznamu registrovaných zákazníků, kteří budou mít stálou 5% slevu na každý nákup. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným zákazníkům výhody oproti neregistrovaným zákazníkům, jako jsou nabídky výrobků za zvýhodněnou cenu v podobě slevových zvýhodnění, odběr zboží nad určité množství zdarma, dárkové kupony, atp…

3. Registrovaným zákazníkům budou zasílána obchodní sdělení, prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.,o některých službách, k čemuž zákazník udělujezaregistrováním se na stránkách www.agnejsperky.cz výslovný souhlas, který může kdykoliv poté odvolat zasláním e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka bude zákazníkovi, po jejím odeslání vždy potvrzena na e-mail uvedený v objednávce, smlouva pak vzniká potvrzením objednávky.

5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

6. Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Článek 4.

Dodání zboží.

1. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu. 

2. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi telefonicky, elektronickou poštou, výjimečně faxem nebo poštou (pokud je zboží takto objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.

4. Pokud dodávka zboží selže, je podstatným způsobem ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána v domluvené lhůtě, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží.

Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

5. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

6. Prodávající je oprávněn provádět dodávky formou dílčích dodávek, s tím spojené vícenáklady nese prodávající.

7. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.

8. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody za zboží na objednatele.

9. Návod k použití resp. příbalová informace nemusí být vždy součástí zásilky, ovšem vždy je uvedena v elektronické podobě u každého prodávaného výrobku u jeho výrobce.

10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován v závislosti na způsobu objednávky, e-mailem nebo telefonicky event. faxem za účelem dohody o dalším postupu.

11. Zákazník může objednávku stornovat e-mailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Článek 5.

Cena a placení.

1. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží včetně zákonem stanovené DPH a nezahrnují náklady na balení a dopravu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby v uvedení ceny.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetových www stránkách zprostředkovatele.

4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží.

Článek 6.

Náklady na balení, dopravu.

Pro objednávky v hodnotě do 1000,- Kč se cena balného a dopravy účtuje dle ceníku dopravy.

Pro objednávky v hodnotě nad 1000,-Kč je doprava a balení zboží při dodání do ČR zdarma.

3. Odběr může být proveden pověřeným kurýrem (Česká pošta, DPD, Uloženka).

4. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení "Záznamu o poškození zásilky" za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.


Článek 7.

Způsob platby.

1. Bankovním převodem z účtu kupujícího na účet číslo: 4231019399/0800 vedený u ČS v Praze. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky.

2. Dobírkou, kdy peníze jsou inkasovány v hotovosti při předání zboží.

Pozn. Zboží, jehož cena bude hrazena bankovním převodem, bude expedováno až po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 8.

Právo na vrácení zboží.

1. Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

2. Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží v tomto případě vrátí zpět, nepoškozené, bez známek upotřebení nebo užívání, v původním obalu – v uvedené lhůtě i s fakturou a vyplněným reklamačním formulářem (viz. reklamační řád). Peníze jsou poté zasílány zpět do 30 dnů od doručení reklamace na bankovní účet zákazníka či poštovní poukázkou.
Není možné vrátit zboží s rytinou a šperky vyráběné nebo upravované na zakázku, pokud nejsou v rozporu s kupní smlouvou.

3. Protokol o vypořádání reklamace, nový daňový doklad a odpovídající finanční částka bude zaslána na korespondenční adresu nebo bankovní účet zákazníka nejpozději do 30 dní.

4. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy či vrátit část zboží v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude zákazníkovi vrácena kupní cena:


a
) Odeslat vrácené zboží a vyplněný reklamační formulář na adresu:

Radek Němota, Janského 2367, 15500 Praha 5

b)Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi.
Zboží je možné zaslat doporučeně nebo jako cenné psaní. Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty a budou odeslány zpět na adresu zákazníka. Náklady na vrácení zboží a nebezpečí škody na věci nese zákazník.

5. Prodávající se zavazuje vrátit zaplacenou kupní cenu do 30 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu. 

Článek 9.

Výměna zboží

V případě, že Vám dodané zboží nevyhovuje, je možné jej vyměnit za jinou délku, velikost nebo jakékoliv jiné zboží z naší nabídky, které je skladem ve stejné nebo vyšší ceně. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité a musí být nepoškozené. Případný rozdíl v ceně se řeší uhrazením doplatku při převzetí zásilky, případně zasláním na bankovní účet.

Výměnu můžete zaslat poštou bez dobírky na adresu: Radek Němota, Janského 2367, 15500 Praha 5. K zásilce připojte kopii faktury a průvodní dopis, kde je nutno uvést: jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt, číslo objednávky a popis (kód) zboží, za které chcete původní vyměnit.

Není možné vrátit šperky vyráběné nebo upravované na zakázku (např. snubní prsteny), pokud nejsou v rozporu s kupní smlouvou.

Zásnubní prsteny - výměna velikostí

Jelikož se ve většině případů jedná o překvapení a s určením velikosti prstenů jsi nejste jisti, nabízíme Vám možnost výměny za dostupné velikosti na našich stránkách.

V případě zpětného poslání poštou popř. kurýrem zaplatíte pouze poštovné 119,-.

Termín výměny velikosti zásnubních prstenů se pohybuje v rozmezí 14 dnů. Jestliže již víte správnou velikost, za kterou chcete prsten vyměnit, je možné na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  tento prsten rezervovat po dobu třech pracovních dnů. Po přijetí vráceného prstene vám bude za rezervovaný kus odeslán.


 

Článek 10.

Záruka

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. 
Záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
Prodávající, vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován. V opačném případě postačí daňový doklad.

2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.

3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 8 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.

4. V případě dodávaného rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.


Reklamaci je třeba uplatnit písemně za pomoci reklamačního formuláře na adresu prodejce:

Radek Němota, Janského 2367, 15500 Praha 5

a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

5. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

6. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

7. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem nebo SMS vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Článek 11.

Ochrana osobních dat

1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Používáním internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o zákazníkovi a jeho nákupech v souladu s tímto zákonem.

2. Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou důvěrné a je s nimi podle toho nakládáno. Informace poskytnuté zákazníky k uzavření obchodu jsou uloženy do databáze a jsou použity výhradně v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky, a v případě neosobního odběru sděleny kurýrovi pro účely dodání zboží.

3. Veškeré osobní údaje o zákaznících a jejich objednávkách nejsou předávány třetím osobám a nejsou užívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Pro účely doručení objednávky na zákazníkem určenou adresu je však nutné předat informace, jako je jméno a příjmení a adresa doručení, smluvní přepravní společnosti - kurýrovi. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou jakmile, pomine účel jejich zpracování bezpečným způsobem zlikvidovány. Pokud se svobodně při registraci zákazník přihlásí jako žadatel o zasílání informačních zpráv, pak souhlasí s tím, že může být informován o novinkách a speciálních nabídkách prostřednictvím elektronické pošty, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let). Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

4. Na žádost zákazníka budou údaje o jeho osobě z databáze vymazány.

Článek 12.

Závěrečná ustanovení.

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

4. Internetový obchod www.agnejsperky.cz neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s návodem či se v případě nejasností neporadil s prodejcem. Taktéž si vyhrazuje možnost tiskové chyby v naší internetové prodejně i co se týká ceny nabízeného zboží.

5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Článek 13.

Řešení sporů a Salvátorská doložka

1. Veškeré závazkové právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem ČR. Kolizní normy se neužijí.

2. Místem soudu pro všechny vzniklé spory mezi kupujícím a prodávajícím je Okresní soud v Praze (Česká republika).

3. Salvátorská doložka:

Pokud by byla a nebo se stala jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatnými, nastupují na jejich místo právně přípustná ustanovení, která stojí nejblíže původnímu záměru. V ostatním jsou podmínky účinné.